Obrázek je ilustrativní

Alerid tablety 50x10mg

Alerid je perorální antihistaminikum. Používá se u dospělých a u dětí od 6 let věku ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy & ke zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu. Čtěte pozorně příbalový leták.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci
Produkt není Skladem

Alerid tbl.obd.50x10mg

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv. příbalový leták).

1. Co je Alerid a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Alerid je cetirizin-dihydrochlorid. Alerid je přípravek používaný k léčbě alergií.
Alerid se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke

 • zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
 • zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie).

 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alerid užívat.

Neužívejte Alerid

 • jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu.
 • jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

 

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Alerid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Alerid je zapotřebí:

 • Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.
 • Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

 

Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Alerid několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.


Další léčivé přípravky a Alerid
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzájemné ovlivnění s jinými léčivými přípravky není známo.


Přípravek Alerid s jídlem, pitím a alkoholem
Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizin-dihydrochloridu.
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizin-dihydrochloridem užívaným v doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Přesto se doporučuje vyhnout se současnému požívání alkoholu při léčbě přípravkem Alerid.


Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Alerid nemá být podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a pouze po poradě s lékařem.
Neužívejte Alerid během kojení bez předchozí porady s lékařem, protože cetirizin-dihydrochlorid se vylučuje do mateřského mléka.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku Alerid v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost nebo obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék a v případě ovlivnění pozornosti tyto činnosti nevykonávejte.


Alerid, obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Alerid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 

Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.
 

Doporučená dávka přípravku je:
 

Dospělí a dospívající starší než 12 let: 10 mg (1 tableta) jednou denně.
 

Děti ve věku od 6 do 12 let: 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

 

Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin
Pacienti se středně závažnou poruchou funkce ledvin užívají 5 mg (1/2 tablety) jednou denně.


Délka léčby
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 1 týden.


Pokud vnímáte účinek přípravku Alerid jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým lékařem.


Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Alerid, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Alerid, než jste měl(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.
Předávkování se může projevit příznaky, jako je zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Alerid
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte přestat užívat Alerid a ihned se poradit s lékařem:

 • alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla).

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.


Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10)

 • ospalost,
 • závrať, bolest hlavy,
 • zánět hltanu, rýma (u dětí),
 • nevolnost, sucho v ústech,
 • únava.

 

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu ze 100)

 • průjem,
 • agitovanost/rozrušení,
 • parestezie (zvláštní pocity na kůži),
 • bolesti břicha,
 • svědění, vyrážka,
 • astenie (nadměrná únava), malátnost.

 

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 1000)

 • alergická reakce (reakce přecitlivělosti),
 • deprese, halucinace, agresivita, zmatenost, nespavost,
 • křeče,
 • tachykardie (zrychlená srdeční činnost),
 • abnormální funkce jater,
 • kopřivka,
 • otok,
 • zvýšení tělesné hmotnosti.

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10000)

 • trombocytopenie (snížená hladina krevních destiček),
 • tiky,
 • synkopa (náhlé mdloby), dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, dysgeuzie (změněná chuť),
 • neostré/rozmazané vidění, porucha zaostřování, okulogyrní krize (mimovolní pohyby oční bulvy),
 • angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), lokalizované kožní erupce (výsevy),
 • pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení,
 • anafylaktický šok (závažná, rychle nastupující alergická reakce).

 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • amnézie (ztráta paměti), porucha paměti.

 

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Alerid uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Alerid obsahuje:

 • léčivou látkou je cetirizini-dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini-dihydrochloridum 10 mg.
 • dalšími složkami jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, granulovaná mikrokrystalická celulosa ( AVICEL PH 102).
 • Potahová soustava Opadry II 31F58914 bílá. Složení: hypromelosa 2910, monohydrát laktosy, oxid titaničitý, makrogol 4000, dihydrát citrátu sodného, čištěná voda.
   

Jak Alerid vypadá a co obsahuje toto balení:
Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně, na druhé s vyraženým A. Balení se 4, 10, 20, 50 a 100 potahovanými tabletami.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci:
Cipla UK Ltd., The Old Post House,
Heath Road, Weybridge,
Surrey KT13 8TS,
Velká Británie


Výrobce:
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika
Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos a.s.), Česká republika

PDK3780377
FTSAlergie
Charakte­ristikaHumánní léčivý přípravek

Přibalový leták Alerid tablety 50x10mg

Přibalový leták si před použitím pozorně prostudujte

Stáhnout přibalový leták

Recenze produktu Alerid tablety 50x10mg

0 %
0 hodnocení
5 0x
4 0x
3 0x
2 0x
1 0x

Diskuze k produktu Alerid tablety 50x10mg

Potřebujete poradit? Neváhejte se nás zeptat v diskuzi

Mohlo by vás zajímat

Zapojte se do našeho věrnostního programu